Contributie

Penningmeester:
Miranda de Waal
Telefoon: 0187-631290
Email: Contact bestuur

De contributie bedraagt:

Contributie per halfjaar per jaar
Senioren    € 60,-
Junioren    € 35,-
Rustend lid   € 20,-
Donateur € 25,00

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni. Datum waarop de contributie wordt geïnd:
De inning van de contributie vindt plaats door automatische incasso, de vereniging wordt gemachtigd om het bedrag van de contributie te laten afschrijven van de bankrekening van (de ouders van) het lid.
De contributie wordt automatisch in de maanden juli en januari afgeschreven van uw rekening.

Opzeggen lidmaatschap:

Het opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk, via de mail: Contact bestuur
Bij een tussentijdse opzegging is het lid contributie verschuldigd tot het einde van dat seizoen, dus tot 30 juni. Het niet tijdig opzeggen betekent automatisch lid voor het volgende seizoen.

Bestuur rkvv FIOS